dāi
1. көкми, миғұла, кеще, мақау, меңіреу, мисыз, маубас, мәндубас, нақұрыс, жарымес, делқұлы, есалаң, жынды
2. қалшию, мелшию, меңірею, сілею, селтию, аңыру, аңқию, бақыраю, бағжию, шақыраю, бадыраю

两眼发呆 — екі көзі бақырайып тұрып қалды

他呆呆地站在那里 — ол мелшиген қалпы тұра берді

3. II -мен мағыналас келеді

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I 獃 dāi (1) 痴; 傻 [dull; slow witted] 呆霸王调情遭苦打。 《红楼梦》 (2) 又如: 呆霸王(《红楼梦》中薛蟠的浑号); 呆里撒奸(装痴卖呆以售其奸); 呆串了友(呆得不可收拾); 呆想(痴想); 呆人(呆子, 傻瓜); 呆汉(痴呆的人); 呆大(傻瓜; 笨蛋); 呆老汉(傻老公); 呆物(詈词。 傻家伙); 呆性(傻气; 痴迷劲儿) (3) 不灵活, 呆板 [wooden]。 如: 样子呆, 心里灵; 呆重(沉重, 不灵便) (4) 滞销… …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: dai 解释: 1. 痴愚、 笨傻。 如: “呆子”、 “呆头呆脑”。 元·宫大用·范张鸡黍·第二折: “我待学逾垣的段干木, 非为。 垂钓的严子陵, 不是呆。 ” 2. 反应不灵敏。 如: “呆滞”、 “呆板”。 发愣。 水浒传·第五回: “鲁智深……一壶酒、 一盘肉, 都吃了, 太公对席看见, 呆了半晌。 ”程乙本红楼梦·第三十二回: “宝玉正出了神, 见袭人和他说话, 并未看出是谁, 只管呆着脸。 ”表情死板、 神志恍惚。 如: “呆笑”、 “呆望”、… …   Taiwan national language dictionary

 • — (參見 ) dāi ㄉㄞ “ ”的今字。 1.痴, 傻。 元 宮天挺 《范張雞黍》第二摺: “我待學踰垣的 段干木 , 非為憋;垂釣的 嚴子陵 , 不是呆。” 元 鮮于樞 《仙呂‧八聲甘州》套曲: “從人笑我愚和戇, 瀟湘影裏且粧呆。” 丁玲 《莎菲女士的日記‧一月一號》: “﹝我﹞今天才知道自己是還只能顯得又呆, 又傻氣。” 2.發愣。 《古今小說‧陳御史巧勘金釵鈿》: “ 阿秀 聽罷, 呆了半晌。” 《紅樓夢》第三二回: “ 寶玉 望着只管發起呆來。”徐遲《財神和觀音》:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音:dai 1. 痴愚、 笨傻。 如: “呆子”、 “呆頭呆腦”。 元·宮大用·范張雞黍·第二折: “我待學踰垣的段干木, 非為。 垂釣的嚴子陵, 不是呆。” 2. 反應不靈敏。 如: “呆滯”、 “呆板”。 發愣。 水滸傳·第五回: “魯智深……一壺酒﹑一盤肉, 都吃了, 太公對席看見, 呆了半晌。” 程乙本紅樓夢·第三十二回: “寶玉正出了神, 見襲人和他說話, 並未看出是誰, 只管呆著臉。” 表情死板、 神志恍惚。 如: “呆笑”、 “呆望”、 “他目睹那場車禍,… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — dāi (1) ㄉㄞˉ (2) 傻, 愚蠢: ~子。 ~气。 ~里撒(s?)奸(表面痴呆, 暗藏奸诈)。 (3) 不灵活, 发愣: ~板。 ~滞。 ~若木鸡(形容因惊恐而发愣)。 (4) 同 待2 。 (5) 郑码: JFVV, U: 5446, GBK: B4F4 (6) 笔画数: 7, 部首: 口, 笔顺编号: 2511234 …   International standard chinese characters dictionary

 • — <某>  謀  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • 呆頭呆腦 — (呆頭呆腦, 呆头呆脑) 頭腦遲鈍貌。 《紅樓夢》第八九回: “ 寶二爺 怎麼好!只會玩兒, 全不象大人的樣子, 已經說親了, 還是這麼呆頭呆腦。” 魯迅 《准風月談‧新秋雜識》: “孩子長大, 不但失掉天真, 還變得呆頭呆腦, 是我們時時看見的。” 李斌奎 《天山深處的“大兵”》: “有什麼了不起, 不就長了一米八的個子, 呆頭呆腦的像 秦川 大公牛!”亦作“ ”。 元 馬致遠 《岳陽樓》第三摺: “似這等呆腦呆頭勸不回, 呸, 可不乾賺了我奔走紅塵九千里。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 呆呆鄧鄧 — (呆呆鄧鄧, 呆呆邓邓) 發楞貌;痴呆貌。 元 無名氏 《黃花峪》第一摺: “諕的那呆呆鄧鄧的麋鹿, 赤留出律的撞。” 《西游記》第九三回: “﹝那女子﹞就裝風作怪, 尿裏眠, 屎裏臥。 白日家說胡話呆呆鄧鄧的;到夜靜處, 卻思量父母啼哭。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 呆呆邓邓 — (呆呆鄧鄧, 呆呆邓邓) 發楞貌;痴呆貌。 元 無名氏 《黃花峪》第一摺: “諕的那呆呆鄧鄧的麋鹿, 赤留出律的撞。” 《西游記》第九三回: “﹝那女子﹞就裝風作怪, 尿裏眠, 屎裏臥。 白日家說胡話呆呆鄧鄧的;到夜靜處, 卻思量父母啼哭。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 呆呆掙掙 — (呆呆掙掙, 呆呆挣挣) 形容發楞的樣子。 《西游記》第二三回: “ 三藏 坐在上面, 好便似雷驚的孩子, 雨淋的蝦蟆, 只是呆呆掙掙, 翻白眼兒打仰。” 《西游記》第二九回: “﹝ 八戒 ﹞把腰一躬, 就長有八九丈長, 卻似個開路神一般, 嚇得那兩班文武, 戰戰兢兢, 一國君臣, 呆呆掙掙。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 呆呆挣挣 — (呆呆掙掙, 呆呆挣挣) 形容發楞的樣子。 《西游記》第二三回: “ 三藏 坐在上面, 好便似雷驚的孩子, 雨淋的蝦蟆, 只是呆呆掙掙, 翻白眼兒打仰。” 《西游記》第二九回: “﹝ 八戒 ﹞把腰一躬, 就長有八九丈長, 卻似個開路神一般, 嚇得那兩班文武, 戰戰兢兢, 一國君臣, 呆呆掙掙。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.